Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần kgcranes.com.vn

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY HNC CRANES 1 – BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc của Công ty bao gồm 03 (ba người): 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Giám đốc điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Phó […]

Xem tiếp