' Trục pa lăng các loại: Trục Hộp số, trục phanh, trục qua tang, khới nối.