Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần kgcranes.com.vn

Sơ đồ tổ chức

công ty cầu trục SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CẦU TRỤC HNC CRANES 1 – BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc của Công ty bao gồm 03 (ba người): 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Giám đốc điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh […]

Xem tiếp