lilama18 Cổng trục hai dầm chất lượng cao HNC cranes

Cổng trục Công ty LILAMA 18

Cổng trục Công ty LILAMA 18 đã được chúng tôi thiết kế chế tạo và lắp đặt: STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG 1 Cổng trục dầm đôi 20 tấn x khẩu độ 20/(5+5) mét x cao nâng 12m 02 Bộ 2 Cổng trục dầm đôi 10 tấn x khẩu độ 24/(6+6) mét x cao nâng 15m […]

Xem tiếp
Cầu trục hai dầm hnc cranes

Cầu trục lắp tại Công ty LISEMCO 5

STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG 1 Cổng trục  dầm đôi (25+25) tấn x khẩu độ 31 mét x cao nâng 15m 01 Bộ 2 Cầu trục dầm đôi 10 tấn x khẩu độ 22,5 mét 03 Bộ 3 Cầu trục dầm đôi 30 tấn x khẩu độ 22,5 mét 02 Bộ 4 Cầu trục dầm […]

Xem tiếp

Cầu trục cổng trục lắp tại Công ty LISEMCO

STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG 1 Cầu trục dầm đôi 50 tấn x khẩu độ 20 mét 01 Bộ 2 Cầu trục dầm đôi 25/10 tấn x khẩu độ 31 mét 02 Bộ 3 Cầu trục dầm đôi 20/10 tấn x khẩu độ 20 mét 02 Bộ 4 Cầu trục dầm đôi 5 tấn x […]

Xem tiếp