' Cầu trục lắp tại Công ty LISEMCO 5,HNC cranes Cầu trục,cổng trục giá tốt

Cầu trục lắp tại Công ty LISEMCO 5

STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Cổng trục viagra en suisse dầm đôi (25+25) tấn x khẩu độ 31 mét x cao nâng 15m 01 Bộ
2 Cầu trục dầm đôi 10 tấn x khẩu độ 22,5 mét 03 Bộ
3 Cầu trục dầm đôi 30 tấn x khẩu độ 22,5 mét 02 Bộ
4 Cầu trục dầm đơn 3 tấn x khẩu độ 20 mét 05 Bộ

Bình luận