' Cầu trục lắp tại Công ty LISEMCO 5,HNC cranes Cầu trục,cổng trục giá tốt

Cầu trục lắp tại Công ty LISEMCO 5

STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Cổng trục  dầm đôi (25+25) tấn x khẩu độ 31 mét x cao nâng 15m 01 Bộ
2 Cầu trục dầm đôi 10 tấn x khẩu độ 22,5 mét 03 Bộ
3 Cầu trục dầm đôi 30 tấn x khẩu độ 22,5 mét 02 Bộ
4 Cầu trục dầm đơn 3 tấn x khẩu độ 20 mét 05 Bộ

 

Cầu trục dầm đôi 10 tấn
Cầu trục dầm đôi 10 tấn

 

Cổng trục hai dầm hnc cranes
Cổng trục hai dầm hnc cranes
Bình luận