' Cầu trục cổng trục Thép Thiên Phú - Cầu trục cổng trục palăng HNC

Cầu trục Công ty Thép Thiên Phú

Thép Thiên Phú:

STT SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Cổng trục dầm đôi 30 tấn x khẩu độ 30/(+5) mét cao nâng 12 mét 02 Bộ
2 Cầu trục dầm đôi 10 tấn x khẩu độ 23,55 mét 02 Bộ

Cổng trục thép thiên phú HNC cranes
Cổng trục thép thiên phú HNC cranes
Bình luận